நிர்வாக அதிகாரி (மனிதவளம்), மேலாளர் (கணக்குகள்), மூத்த மேலாளர், முதலீட்டு உதவியாளர், ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர் (முதலீட்டு உதவியாளர்), சந்தைப்படுத்தல் உதவியாளர் (முதலீட்டு உதவியாளர்) 2021 - என்.எஸ்.பி நிதி மேலாண்மை நிறுவனம்.