இலங்கை மின்சார சபையினால் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சாரதிகளை இணைத்துக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.