எம்.எஸ்சி / பி.ஜி. டிப்ளோமா இன் நிர்மாணம் செயற்றிட்ட முகாமைத்துவம் 2018/2019 - சிவில் பொறியியல் திணைக்களம் - மொறட்டுவ பல்கலைக்கழகம்Closing Date – 2018-November-16
Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2650301 / 011-2650188
Email – info@mrt.ac.lk
Source – Sunday Observer (2018.10.28)