மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் (MBA) 2018 - SLIIT மெட்ரோ வளாகம்


Open Day – 2018-November-24
Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-7544802 / 011-2301904 / 077-3300066
Email – roomi.f@sliit.lk / kavinda.d@sliit.lk
Source – Sunday Observer (2018.11.04)