தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மீதான SLSI பயிற்சி - இலங்கை நியமங்கள் நிறுவனம் 2018


Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2671567-72 Ext. 210 / 011-2685546 / Course Coordinator – Ext. 335 / Course Assistant – Ext. 317
Email – training@slsi.lk / dt@slsi.lk
Source – Daily News (2018.09.20)