திட்ட பொறியியலாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படைகள்) - முகாமைத்துவ ஆய்வுகள் மற்றும் வர்த்தக ஆசிரியர் - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் 2018Walk-In Interview Date – 2018-September-19
Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2803343/ 011-2758801
Email – deanfmsc@sjp.ac.lk
Source – Daily News (2018.09.15)