விரிவுரையாளர், ஆர்ப்பாட்டக்காரர் - இரத்மலானா பல்கலைக்கழக கல்லூரி - தொழிற்துறை தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்Government  Jobs
Closing Date: 2018-09-21
Ministry of Science, Technology, Research, Skills Development &
Vocational Training and Kandyan Heritage
University of Vocational Technology
University College of Ratmalana
01. Lecturer (Probationary) – Television Post Production Technology (01 Post)
02. Demonstrator (Temporary) – Food Technology
(01 Post)
Instructions to Candidates:
 • Qualifications required and other conditions of employment including selection procedure, salary scales for each post can be viewed by visiting the University College of Ratmalana website www.ucr.ac.lk
 • Your CV along with photo copies of academic and professional qualifications shoula be sent under registered cover to the
  Chief Executive Officer,
  University College of Ratmalana.
  No. 1A,
  Station Road,
  Ratmalana on or before 21st September 2018.
 • Applicants presently employed in Higher Educational Institutions, Government Departments and Government Corporations should apply through the Heads of their Institutions.
 • The Post applied for should be clearly indicated on the top left-hand corner of the envelope.


Source: Dinamina, Daily News (2018.09.08)