பணிப்பாளர் (தொழில்நுட்ப), முதன்மை ஆராய்ச்சி பொறியாளர், சிரேஷ்ட ஆராய்ச்சி பொறியாளர், ஆராய்ச்சி பொறியாளர், மேற்பார்வையாளர் (பராமரிப்பு), தொழில்நுட்ப உதவியாளர் - தேசிய பொறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிலையம் 2018


Closing Date – 2018-October-08
Advertisement English Edition Preview


Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2236284, 2236384, 2236307
Email – nerdcentre@nerdc.lk
Source – Sunday Observer (2018.09.23)