பணிப்பாளர் (பாதுகாப்பு), தொழில்நுட்ப அலுவலர் (தரம் II) - இலங்கை 2018 முதலீட்டு சபைClosing Date – 2018-September-21
Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2385972-6, 2346131-3, 2434403-5, 2435027, 2447531
Email – info@boi.lk
Source – Sunday Observer (2018.09.09)