*இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் மூலம் வெளிவிடப்பட்ட 2018 உயர் தரப் பரீட்சையில் தோற்றியவர்களுக்கான செய்முறை பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை (#Practical #Exam #Time #Table)
*பார்க்கும் நண்பர்களே முடியுமானால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு #பகிருங்கள்