சட்ட அலுவலர் - அமைச்சர் OP ஹைபஸ் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டாளர் 2018


Closing Date – 2018-September-10
Advertisement Sinhala Edition Preview


Advertisement English Edition Preview


Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2871821-30
Email – info@mohsl.gov.lk
Source – Dinamina / Daily News (2018.08.27)