அபிவிருத்தி உதவியாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்), முகாமைத்துவ உதவியாளர் (அல்லாத தொழில்நுட்ப) - தகவல் அறியும் ஆணையம் 2018


Closing Date – 2018-September-21
Advertisement Sinhala Edition Preview

Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2515759
Email – info@rti.gov.lk / rti-commission16@gmail.com
Source – Dinamina / Daily News (2018.08.30)